خدمات

شرکت جهان فرزسازنده چرخ دنده دوربالا ( تا38000دور )

گروه صنعتی جهان فرز تولید کننده انواع چرخ دندهای صنعتی با به خدمت گرفتن مهندسین مجرب و استفاده از تکنولوژی روز دنیا ، ارائه دهنده خدمات متنوع در زمینه طراحی انواع چرخدنده می باشد.

این شرکت با تکیه بر تجربیات گذشته و دانش روز توانسته است خود را به عنوان تولیدی چرخ دنده در صنعت کشور مطرح کند. تولید و ساخت انواع چرخ دنده مورد نیاز صنایع و شرکت های صنعتی همچون چرخ دنده مخروطی مارپیج ، چرخدنده هلیکال ، چرخدنده اسپیرال ، چرخدنده جناغی ، کرانویل پینیون و ساخت دندهای کوپلینگ در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
فعالیت این شرکت به تولید چرخدنده منحصر نمی شود. طراحی گیربکس ، ساخت گیربکس ، طراحی و تولید گیربکس فلندر ، ساخت گیربکس دستگاه نورد و گیربکس خورشیدی از جمله فعالیت های این شرکت به عنوان تامین کننده گیربکس و چرخدنه کارخانه های فولاد و سیمان پتروشیمی و راهسازی و نیروگاه می باشد.

جهان فرز علاوه بر بررسی طراحی و ساخت ، تعمیرات اساسی گیربکس های کارخانجات صنعتی را به عنوان یکی از خدمات ویژه به کارخانجات صنعتی ارائه می دهد.این خدمات در راستای بومی سازی صنعتی و تامین قطعات پمپ سانتیفیوژ ، گیربکس و سنگ پروفیل دنده قرار دارد تا علاوه بر رفع مشکلات کارخانجات ، روند تعمیر و نگهداری قطعات ویژه ایشان بهبود یابد.

تعریف چرخ دنده

چرخ دنده ها، از پرمصرف ترين وســايل انتقال قدرت و حركت هستند. مكانيزم چرخ دنده ها سيســتمى اســت كه حداقل از دو چرخ دنده تشكيل شده است كه به صورت جفــت كار مي كنند. به همين دليل آن را مكانيــزم چرخ دنده مي نامند. از نظــر انتقال قدرت، مكانيزم چرخ دنده، يــك چرخ دنده محرك و يك يا چند ً به كوچك ترين چرخ دنده مكانيزم، پينيون و به چرخ دنــده متحرك دارد. معمولا چرخدنده ديگر چرخ ميگويند. امــروزه بيشــتر دســتگاههاى موجود در صنعــت داراى چرخدنده هســتند و با پيشــرفت روزافــزون صنعــت، چرخ دنده ها نقــش انكارناپذيــري دارند. چرخ دنده هــا برحســب موقعيــت مكانــى محورهــا نســبت بــه يك ديگر در شــكل هاى گوناگونــي طراحــى و ســاخته مي شــوند و حركــت چرخشــى يــك محــور را به محــور ديگــر از طريق اتصــال دندانه هــا منتقــل مي كنند.

طبقه بندي چرخ دنده ها

چرخ دنده ها بسته به موقعيت قرار گرفتن محورها طبقه بندي مي شوند.

شکل الف) چرخ دنده هايى كه محورآن ها دريك صفحه و موازى هم باشند. چرخدنده ساده، مارپيچ، مارپيچ دوبل و ساده داخلى هستند چرخ دنده هــاى داخلى به صورت مارپيچ نيز ســاخته م يشــوند. خيلى وقت ها، چرخ دنده ها با شــعاع بى نهايت توليد مي شــوند، كه به آن ها چرخ دنده شانهاي مي گويند. اين چرخ دنده ها به صورت هاي ساده و مارپيچ ساخته مي شوند

شكل ب) چرخ دنده هايى كه محورآن ها دريك صفحه واقع شده است ، ولى هم ديگررا قطع مي كنند. اين ها چرخ دنده هاى مخروطى هستند و چنان چه در شكل ب مشاهده مي شــود چرخ دنده هاى مخروطى نيز مي توانند دندانه هاى ساده، مارپيچ، جناغى و منحنى داشته باشند.

شکل پ) چرخ دنده هايى كه محور آن ها در يك صفحه واقع نشده اند و نسبت به هم متنافر هســتند. چرخ دنده هاى اسپيرال هســتند. نوع پيچي و حلزون (يا چرخ و حلــزون) ايــن چرخ دنده، كه محور آنها در فضا عمود برهم هســتند، در عمل كاربرد بيشــترى دارد و شامل انواع مختلفى مي شود. نوع استوانه هاي آن ها و نوع گلوبوئيداش دو نمونه از آن ها هستند (پ).

چرخ دنده

انواع چرخ دنده ها

چرخ دنده هاى ساده

اين چرخ دنده ها، ســاده ترين نوع چرخ دنده ها به حســاب مي آينــد، دندانه هاى مستقيمي دارند و با محور موازى هستند. براى كاهش سرعت و افزايش قدرت، در بســياري از مواقــع تعــداد زيادى از آن هــا را كنار هم قــرار مي دهند. روى محورهــاى مــوازى جهت حركت يكى از آن ها خــلاف جهت حركت ديگرى اســت. اگر بخواهند دو چرخدنده درگيــر در يك جهت حركت كنند بين آن ها چرخدنده ســومي را قرار مي دهند تا جهت حركت ورود و خروج يكى شــود. .به چرخ دنده هاى ساده، مارپيچ و جناغى، چرخ دنده پيشانى نيز مي گويند.

به دليل ســاخت آسان ارزان است و به همين دليل كاربرد زيادى در صنعت دارد. براي مثال در ســاعت هاى كوكى و اتوماتيك، ماشين لباسشويى، پنكه و نمونه اين هــا كاربــرد دارد. بزرگ ترين عيب آن ها ســر و صداى زياد اســت. هر بار كــه دندانه يك چرخ دنده به دندانه چرخ روبه رو مى رســد، صداى كوچكى در اثــر برخورد ايجاد مي شــود و زماني كه تعــداد زيادى از ايــن دندانه ها به هم برسند، صدا بيشتر مي شود، تا جايی كه حتى در دراز مدت، اين برخوردها باعث شكستن دندانه ها مي شود.

چرخ دنده هاى مارپيچ

دندانه هــاى اين چرخدنده هــا ّمورب هســتند و با محور چرخدنــده درحالت زاويــه داري قرار گرفته انــد. درهنگام چرخش يكــى از چرخدنده ها، ابتدا نوك دندانه ها با هم تماس مي يابند، ســپس به تدريج دو دندانه درگير مي شوند و اين درگيرى تدريجى باعث كاهش سر و صدا مي شود. هم چنين مكانيزم چرخ دنده، نرم كار مي كند، سطح تماس پروفيل دنده ها نيز نسبت به چرخ دنده ساده بيشتر اســت و انتقال قدرت بزرگى انجام شــود. اينگونــه چرخ دنده ها در صنعت خودروســازى كاربرد زيادى دارند.

چرخ دنده هاى مخروطى

انتقال نيرو توســط اين چرخ دنده ها تحت زاويه 90 درجه و يا كوچك تر از 90 درجــه و يا بزرگ تر از 90 درجه امكان پذير اســت، بنابراين براى انتقال قدرت تحــت زاويه موردنظر، بهترين چرخ دنده محســوب مي شــوند. البته در صنعت ً غالبا با محورهاى عمود بر هم به كار مي روند. دندانه هاى آن ها بر روى مخروط ناقص به صورت ساده و يا مارپيچ ساخته مي شوند اين چرخ دنده ها در جعبه دنده ها و ً مخصوصا ديفرانسيل ها كاربرد زيادى دارند.

چرخ دنده حلزون و پيچ حلزون

ايــن چرخ دنده ها در صنعت جايگاه ويژه اى دارند. اگر بخواهيم تغيير زيادى در ســرعت يا قدرت ايجاد كنيم، از اين مكانيزم بهره مي گيريم. بزرگ ترين مزيت جالب اين مكانيزم اين است كه پيچ حلزون به راحتي مي تواند چرخ دنده حلزونى را به حركــت درآورد، در صورتى كه چرخ دنده حلزونــى نمي تواند، پيچ حلزون را بچرخانــد، زيرا زاويه دنده هاى پيچ حلزون به قدرى كوچك اســت كه وقتي چرخ دنده حلزون مى خواهد آن را بچرخاند، اصطكاك بسيار بزرگى پديد مي آيد و مانــع از حركت پيچ حلزون مي شــود. اين ويژگى به ما امــكان مي دهد تا در جاهايــى كه به يك قفل خودكار نياز داريــم از اين چرخدنده بهره بگيريم. اين چرخ دنده ها در دســتگاه هايى همچون بالابرها و جرثقيل ها كاربرد زيادي دارند. ً مثــلا در يك بالابــر اگر موتــور از كار بيفتد، چرخ دنده ها قفل مي شــوند و از پايين آمدن بار جلوگيرى مي شود. چرخ دنده پيچ حلزون در ديفرانسيل كاميون ها و خودروهاى سنگين نيز كاربرد دارد

مكانيزم چرخ دنده هاى جناغى

دندانه هاى اين نوع چرخ دنده ها روى محيط استوانه نسبت به هم زاويه كوچك تر از 90 درجه مى سازند و به صورت عدد 7 يا 8 ساخته مي شوند. اين چرخ دنده ها در دستگاه هاى نورد غلتكى فولاد كاربرد دارند. همچنين دستگاه هايى كه تحمل نيروى رانشى محورى را ندارند، از اين چرخ دنده ها استفاده مي كنند. به علت فرايند دشوار ساخت چرخ دنده هاي جناغي، امروزه بيشتر چرخ دنده هاى دو مارپيچ مى ســازند كه در وســط دندانه ها يك شــيار ايجاد مي شود و روش ساخت را آســان مى كند. چرخ دنده هاى جناغى در دســتگاه هاى با سرعت بالا چندان رضايت بخش نيستند.. بيشتر تلمبه هاى ميدان هاى نفتى از نوع دو مارپيچ يا جناغى هستند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *