خدمات

شرکت جهان فرزسازنده چرخ دنده دوربالا ( تا۳۸۰۰۰دور )

گروه صنعتی جهان فرز تولید کننده انواع چرخ دندهای صنعتی با به خدمت گرفتن مهندسین مجرب و استفاده از تکنولوژی روز دنیا ، ارائه دهنده خدمات متنوع در زمینه طراحی انواع چرخدنده می باشد.

این شرکت با تکیه بر تجربیات گذشته و دانش روز توانسته است خود را به عنوان تولیدی چرخ دنده در صنعت کشور مطرح کند. تولید و ساخت انواع چرخ دنده مورد نیاز صنایع و شرکت های صنعتی همچون چرخ دنده مخروطی مارپیج ، چرخدنده هلیکال ، چرخدنده اسپیرال ، چرخدنده جناغی ، کرانویل پینیون و ساخت دندهای کوپلینگ در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
فعالیت این شرکت به تولید چرخدنده منحصر نمی شود. طراحی گیربکس ، ساخت گیربکس ، طراحی و تولید گیربکس فلندر ، ساخت گیربکس دستگاه نورد و گیربکس خورشیدی از جمله فعالیت های این شرکت به عنوان تامین کننده گیربکس و چرخدنه کارخانه های فولاد و سیمان پتروشیمی و راهسازی و نیروگاه می باشد.

جهان فرز علاوه بر بررسی طراحی و ساخت ، تعمیرات اساسی گیربکس های کارخانجات صنعتی را به عنوان یکی از خدمات ویژه به کارخانجات صنعتی ارائه می دهد.این خدمات در راستای بومی سازی صنعتی و تامین قطعات پمپ سانتیفیوژ ، گیربکس و سنگ پروفیل دنده قرار دارد تا علاوه بر رفع مشکلات کارخانجات ، روند تعمیر و نگهداری قطعات ویژه ایشان بهبود یابد.

تعریف چرخ دنده

چرخ دنده ها، از پرمصرف ترین وســایل انتقال قدرت و حرکت هستند. مکانیزم چرخ دنده ها سیســتمى اســت که حداقل از دو چرخ دنده تشکیل شده است که به صورت جفــت کار می کنند. به همین دلیل آن را مکانیــزم چرخ دنده می نامند. از نظــر انتقال قدرت، مکانیزم چرخ دنده، یــک چرخ دنده محرک و یک یا چند ً به کوچک ترین چرخ دنده مکانیزم، پینیون و به چرخ دنــده متحرک دارد. معمولا چرخدنده دیگر چرخ میگویند. امــروزه بیشــتر دســتگاههاى موجود در صنعــت داراى چرخدنده هســتند و با پیشــرفت روزافــزون صنعــت، چرخ دنده ها نقــش انکارناپذیــری دارند. چرخ دنده هــا برحســب موقعیــت مکانــى محورهــا نســبت بــه یک دیگر در شــکل هاى گوناگونــی طراحــى و ســاخته می شــوند و حرکــت چرخشــى یــک محــور را به محــور دیگــر از طریق اتصــال دندانه هــا منتقــل می کنند.

طبقه بندی چرخ دنده ها

چرخ دنده ها بسته به موقعیت قرار گرفتن محورها طبقه بندی می شوند.

شکل الف) چرخ دنده هایى که محورآن ها دریک صفحه و موازى هم باشند. چرخدنده ساده، مارپیچ، مارپیچ دوبل و ساده داخلى هستند چرخ دنده هــاى داخلى به صورت مارپیچ نیز ســاخته م یشــوند. خیلى وقت ها، چرخ دنده ها با شــعاع بى نهایت تولید می شــوند، که به آن ها چرخ دنده شانهای می گویند. این چرخ دنده ها به صورت های ساده و مارپیچ ساخته می شوند

شکل ب) چرخ دنده هایى که محورآن ها دریک صفحه واقع شده است ، ولى هم دیگررا قطع می کنند. این ها چرخ دنده هاى مخروطى هستند و چنان چه در شکل ب مشاهده می شــود چرخ دنده هاى مخروطى نیز می توانند دندانه هاى ساده، مارپیچ، جناغى و منحنى داشته باشند.

شکل پ) چرخ دنده هایى که محور آن ها در یک صفحه واقع نشده اند و نسبت به هم متنافر هســتند. چرخ دنده هاى اسپیرال هســتند. نوع پیچی و حلزون (یا چرخ و حلــزون) ایــن چرخ دنده، که محور آنها در فضا عمود برهم هســتند، در عمل کاربرد بیشــترى دارد و شامل انواع مختلفى می شود. نوع استوانه های آن ها و نوع گلوبوئیداش دو نمونه از آن ها هستند (پ).

چرخ دنده

انواع چرخ دنده ها

چرخ دنده هاى ساده

این چرخ دنده ها، ســاده ترین نوع چرخ دنده ها به حســاب می آینــد، دندانه هاى مستقیمی دارند و با محور موازى هستند. براى کاهش سرعت و افزایش قدرت، در بســیاری از مواقــع تعــداد زیادى از آن هــا را کنار هم قــرار می دهند. روى محورهــاى مــوازى جهت حرکت یکى از آن ها خــلاف جهت حرکت دیگرى اســت. اگر بخواهند دو چرخدنده درگیــر در یک جهت حرکت کنند بین آن ها چرخدنده ســومی را قرار می دهند تا جهت حرکت ورود و خروج یکى شــود. .به چرخ دنده هاى ساده، مارپیچ و جناغى، چرخ دنده پیشانى نیز می گویند.

به دلیل ســاخت آسان ارزان است و به همین دلیل کاربرد زیادى در صنعت دارد. برای مثال در ســاعت هاى کوکى و اتوماتیک، ماشین لباسشویى، پنکه و نمونه این هــا کاربــرد دارد. بزرگ ترین عیب آن ها ســر و صداى زیاد اســت. هر بار کــه دندانه یک چرخ دنده به دندانه چرخ روبه رو مى رســد، صداى کوچکى در اثــر برخورد ایجاد می شــود و زمانی که تعــداد زیادى از ایــن دندانه ها به هم برسند، صدا بیشتر می شود، تا جایی که حتى در دراز مدت، این برخوردها باعث شکستن دندانه ها می شود.

چرخ دنده هاى مارپیچ

دندانه هــاى این چرخدنده هــا ّمورب هســتند و با محور چرخدنــده درحالت زاویــه داری قرار گرفته انــد. درهنگام چرخش یکــى از چرخدنده ها، ابتدا نوک دندانه ها با هم تماس می یابند، ســپس به تدریج دو دندانه درگیر می شوند و این درگیرى تدریجى باعث کاهش سر و صدا می شود. هم چنین مکانیزم چرخ دنده، نرم کار می کند، سطح تماس پروفیل دنده ها نیز نسبت به چرخ دنده ساده بیشتر اســت و انتقال قدرت بزرگى انجام شــود. اینگونــه چرخ دنده ها در صنعت خودروســازى کاربرد زیادى دارند.

چرخ دنده هاى مخروطى

انتقال نیرو توســط این چرخ دنده ها تحت زاویه ۹۰ درجه و یا کوچک تر از ۹۰ درجــه و یا بزرگ تر از ۹۰ درجه امکان پذیر اســت، بنابراین براى انتقال قدرت تحــت زاویه موردنظر، بهترین چرخ دنده محســوب می شــوند. البته در صنعت ً غالبا با محورهاى عمود بر هم به کار می روند. دندانه هاى آن ها بر روى مخروط ناقص به صورت ساده و یا مارپیچ ساخته می شوند این چرخ دنده ها در جعبه دنده ها و ً مخصوصا دیفرانسیل ها کاربرد زیادى دارند.

چرخ دنده حلزون و پیچ حلزون

ایــن چرخ دنده ها در صنعت جایگاه ویژه اى دارند. اگر بخواهیم تغییر زیادى در ســرعت یا قدرت ایجاد کنیم، از این مکانیزم بهره می گیریم. بزرگ ترین مزیت جالب این مکانیزم این است که پیچ حلزون به راحتی می تواند چرخ دنده حلزونى را به حرکــت درآورد، در صورتى که چرخ دنده حلزونــى نمی تواند، پیچ حلزون را بچرخانــد، زیرا زاویه دنده هاى پیچ حلزون به قدرى کوچک اســت که وقتی چرخ دنده حلزون مى خواهد آن را بچرخاند، اصطکاک بسیار بزرگى پدید می آید و مانــع از حرکت پیچ حلزون می شــود. این ویژگى به ما امــکان می دهد تا در جاهایــى که به یک قفل خودکار نیاز داریــم از این چرخدنده بهره بگیریم. این چرخ دنده ها در دســتگاه هایى همچون بالابرها و جرثقیل ها کاربرد زیادی دارند. ً مثــلا در یک بالابــر اگر موتــور از کار بیفتد، چرخ دنده ها قفل می شــوند و از پایین آمدن بار جلوگیرى می شود. چرخ دنده پیچ حلزون در دیفرانسیل کامیون ها و خودروهاى سنگین نیز کاربرد دارد

مکانیزم چرخ دنده هاى جناغى

دندانه هاى این نوع چرخ دنده ها روى محیط استوانه نسبت به هم زاویه کوچک تر از ۹۰ درجه مى سازند و به صورت عدد ۷ یا ۸ ساخته می شوند. این چرخ دنده ها در دستگاه هاى نورد غلتکى فولاد کاربرد دارند. همچنین دستگاه هایى که تحمل نیروى رانشى محورى را ندارند، از این چرخ دنده ها استفاده می کنند. به علت فرایند دشوار ساخت چرخ دنده های جناغی، امروزه بیشتر چرخ دنده هاى دو مارپیچ مى ســازند که در وســط دندانه ها یک شــیار ایجاد می شود و روش ساخت را آســان مى کند. چرخ دنده هاى جناغى در دســتگاه هاى با سرعت بالا چندان رضایت بخش نیستند.. بیشتر تلمبه هاى میدان هاى نفتى از نوع دو مارپیچ یا جناغى هستند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *